Personvernpolitikk

Innledning

Beskyttelse av dine Personopplysninger har Bedriftens høyeste prioritet.

Bedriften behandler Personopplysninger og har derfor vedtatt disse retningslinjene for personvern som inneholder informasjon om hvordan Bedriften behandler dine personopplysninger.

Bedriften er lovmessig forpliktet til å informere deg om hvordan Bedriften behandler og videreformidler personopplysninger.

I disse retningslinjene for personvern beskriver Bedriften sin behandling av personopplysninger i forbindelse med dette.

Kontaktopplysninger

 • NaviBanker
 • Nupark 51
 • 7500 Holstebro
 • Denmark
 • Cvr. nr.: 39040085
 • hello@navibanker.com
 • https://NaviBanker.com/no

Heretter referert til som («Bedriften»)

Formål og typer av personopplysninger

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Tidsstempel
 • Nettleser – varslings-ID

Ovenstående personopplysninger samles inn for markedsføring av våre tjenester, herunder som beskrevet i det samtykket du har gitt til direkte markedsføring via e-post og/eller SMS.

Det juridiske grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysningene

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene til bruk for ovenstående formål, er som følger:

Samtykke i forhold til direkte markedsføring og sporing i forbindelse med markedsføring, jf. personvernforordningen, art. 6, stk. 1, litra a.

Interesseavveining i forhold til at Bedriftens berettigede interesse er å sende deg markedsføring og meldinger som du har anmodet om, f.eks. via tillatelse til sending av e-postmarkedsføring og meddelelser, jf. personvernforordningen art. 6, stk. 1, litra f, jf. den danske databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt den danske markedsføringslovens § 10.

Bedriftens berettigede interesse i å videreutvikle eksisterende produkter og lete etter tendenser og fremtidige produkter, jf. personvernforordningen art. 6, stk. 1, litra f om berettigede interesser, jf. § 6 i den danske databeskyttelsesloven.

Kilder

Personopplysninger samles inn direkte fra deg, dine IT-enheter slik som smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Frivillighet

Når Bedriften samler inn personopplysninger direkte fra deg som den registrerte og behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål, er det frivillig å gi samtykke til behandling av personopplysningene. Du er derfor ikke forpliktet til å gi opplysningene til Bedriften, men konsekvensen vil være at du ikke kan motta tilbud fra Bedriften og Bedriftens samarbeidspartnere, dersom personopplysningene er nødvendige for at Bedriften eller Selskapets samarbeidspartnere skal kunne formidle slike tilbud.

Prinsipper for behandling

Vi vil behandle Personopplysninger lovlig, rimelig og på en gjennomsiktig måte i forhold til deg.

Vår behandling av Personopplysninger er undergitt en formålsbegrensning, noe som innebærer at Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål. De må ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Vi behandler Personopplysninger ut fra prinsippet om dataminimering. Det vil si at de skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for.

Personopplysninger skal behandles ut fra prinsippet om riktighet. Det vil si at de skal være korrekte og om nødvendig oppdaterte.

Vi behandler Personopplysninger ut fra prinsippet om lagringsbegrensning. Det vil si at Personopplysninger skal lagres slik at det ikke er mulig å identifisere deg i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for.

Personopplysninger skal behandles ut fra prinsippet om integritet og konfidensialitet. Det vil si at de skal behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak.

Risikoanalyse

Vi har gjennomført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er hensiktsmessig med hensyn til risikoene som er forbundet med vår behandling av Personopplysninger.

Videreformidling av personopplysninger

Bedriften videreformidler dine persondata kun til samarbeidspartnere, herunder til markedsføringsbruk, hvis du på forhånd har gitt samtykke til dette. I forbindelse med Bedriftens innhenting av et slikt eventuelt samtykke, vil du bli nærmere informert om hva persondataene vil bli brukt til. Du kan til når som helst gjøre innsigelse mot slik videreformidling.

Bedriften innhenter imidlertid ikke ditt samtykke dersom Bedriften er rettslig forpliktet til å videreformidle dine opplysninger, f.eks. til en offentlig myndighet.

Videre forbeholder Bedriften seg rett til å benytte databehandlere i land utenfor EU/EØS til å bistå Bedriften med å utføre sin forretningsvirksomhet. Dette vil i gitt tilfelle utelukkende finne sted i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Overføring av personopplysninger til databehandlere og mottakere i land utenfor EU/EØS

Bedriften benytter de leverandørene som Bedriften har vurdert kan bistå Bedriften på best mulig måte, og noen av dem er beliggende i land utenfor EU/EØS, f.eks. i USA.

Bedriften overfører personopplysninger til sine databehandlere, som behandler personopplysningene. Slik databehandling skjer alltid i henhold til en skriftlig databehandleravtale.

Lagringsperiode

Bedriften sletter dine personopplysninger når Bedriften ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle ett eller flere av de ovenfor nevnte formålene. Spesielle lovbestemmelser i lover knyttet til f.eks. regnskapsføring, hvitvask og foreldelse, kan imidlertid gi Bedriften plikt eller rett til å lagre dem i lengre tid. Opplysningene kan også behandles og lagres lengre hvis de er anonymisert.

For markedsføringsformål oppbevarer Bedriften dine personopplysninger i den perioden som samtykker gjelder for, og i ytterligere 3 år etter det til enhver tid senest utsendte markedsføringsmaterialet.

Sikkerhet

Bedriften har høye standarder for sikkerhet, også når det gjelder beskyttelse av dine personopplysninger. Derfor har Bedriften en rekke interne prosedyrer og retningslinjer som sikrer at Bedriften lever opp til de høye sikkerhetsstandardene og derigjennom oppfyller kravene om implementering av egnede passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Dermed gjør Bedriften sitt ytterste for å sikre dine personopplysningers kvalitet og integritet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsikt i personopplysninger som Bedriften behandler om deg, med visse unntak som fremgår av lovgivningen. I tillegg kan du gjøre innsigelse mot innsamling og videre behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet, og til å be Bedriften om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

På anmodning fra deg vil Bedriften slette alle personopplysninger uten ugrunnet opphold, med mindre Bedriften kan fortsette behandlingen på et annet grunnlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for å kunne fastsette et rettskrav, eller hvis det er nødvendig for å kunne besvare en henvendelse fra deg.

Under visse omstendigheter kan du også anmode om at Bedriften gir deg en kopi av dine personopplysninger om deg selv i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og anmode om at Bedriften overfører nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Hvis Bedriften behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Dette kan skje ved å kontakte Bedriften (se nedenfor). Hvis du trekker tilbake samtykket, vil Bedriften opphøre med å behandle dine personopplysninger, med mindre Bedriften er berettiget eller forpliktet til å fortsette behandlingen eller lagringen av dine personopplysninger på et annet grunnlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbaketrekking av samtykke berører ikke lovligheten av behandlingen som har funnet sted før samtykket trekkes tilbake.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter som beskrevet ovenfor, kan du til enhver tid kontakte Bedriften (se nedenfor).

Bedriften ber om at du i forbindelse med henvendelser som vedrører dine rettigheter, gir oss opplysninger som er tilstrekkelige til at Bedriften kan behandle din henvendelse, herunder fullt navn og e-postadresse, slik at Bedriften kan identifisere deg og svare på din anmodning. Bedriften vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.

Hvis du er uenig i måten som Bedriften behandler dine personopplysninger på eller de formålene som Bedriften behandler opplysningene for, er du velkommen til å kontakte Bedriften. Du kan også klage til:

 • Datatilsynet
 • Postboks 458 Sentrum
 • 0105 OSLO
 • Telefon 22 39 69 00
 • E-post: postkasse@datatilsynet.no
 • www.datatilsynet.no

Endringer i retningslinjene for personvern

Bedriften forbeholder seg rett til å endre disse retningslinjene for personvern som følge av vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funksjoner eller for å forbedre hjemmesiden.

Kontakt

Hvis Bedriften skal endre eller slette personlige opplysninger som Bedriften har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta flere henvendelser fra Bedriften, eller hvis du har andre spørsmål til Bedriftens retningslinjer for personvern, kan du sende en e-postmelding til hello@navibanker.com Skriv «Retningslinjer for personvern» i emnefeltet.

Navi Banker is a global comparison service simplifying bank products and your choices when you need to borrow or save money.

We compare personal finance solutions such as loans, saving accounts, credit cards, and more.

Contact

Company Name
Upworth Solutions ApS

Address
Nupark 51, 7500 Holstebro
Denmark

Get in touch
hello@navibanker.com

naviBanker.com ("we") is not a lender, a financial advisor, or any kind of financial institution. We simply compare financial products and services to help users save money and time. We are not responsible for incorrect information or inaccuracy of interest rates, company information, or any other data - responsibility, therefore, falls on the customer to always check that the information is correct before using a service.

Våre samarbeidspartnere

Defero, Arcadia Finans,  Sambla, Zmarta, Kredittlånet, re:member, Motty, TF Bank, Uno Finans, SuperFinans, Zensum, Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group, Nordax Bank, en filial av NOBA Bank Group